Cele:

Głównym celem Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta. Celem Centrum jest również udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie i ratowaniu zdrowia, prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia, a w miarę możliwości również uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji.

Zadania:

Zadaniem Centrum jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związanych: 

  • z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Centrum;                      
  • z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Centrum;  
  • z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Centrum;   
  • z udzielaniem wykwalifikowanej pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w innych nagłych wypadkach i zachorowaniach (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie);                                                                        
  • z udzielaniem opieki paliatywnej;                                            
  • ze współdziałaniem w organizowaniu pomocy społecznej, działalności profilaktycznej, zapobieganiu inwalidztwu  fizycznemu i psychicznemu;                                                      
  • z prowadzeniem działalności z zakresu promocji zdrowia – w tym szerzenie oświaty zdrowotnej;
  • z udziałem w kształceniu personelu, poprzez system szkoleń, organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Do zadań Centrum należy również:

  • tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw ochrony zdrowia oraz gospodarowania tymi rezerwami – na zasadach określonych przepisami prawa;
  • realizacja zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną kraju, realizowaną przez jednostki służby zdrowia.

Realizacja przedsięwzięć z zakresu powszechnego obowiązku obrony odbywa się w ramach  zadań organizowanych  przez wojewodę i organy samorządu terytorialnego, a z zakresu obrony cywilnej wykonywane są one w ramach działań w tym zakresie na szczeblu województwa, powiatu i gmin.