Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR 736/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), uchwala, co następuje:

 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzony zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz przyjętym przez Komisję konkursową Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

 3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak

 4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert

 5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 736/2024 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym
w Nowym Dworze Mazowieckim

W oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 46 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991), § 4 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Miodowej 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe;

 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

 3. Posiadanie, co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

 4. Brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami);

 2. Znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991);

 3. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561);

 4. Znajomość ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545);

 5. Znajomość ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);

 6. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270);

 7. Znajomość ustawy z dnia 28 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;

 8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 9. Informacja o numerze telefonu i adresie mailowym kandydata.

 1. Wymagane od kandydatów dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. Dokumenty potwierdzające wymaganą liczbę lat pracy w zawodzie tj. świadectwo pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy (w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa);

 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku kierowniczym;

 6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę Zarządu Powiatu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

 9. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781);

 11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 12. Oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w tym działalności konkurencyjnej oraz o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności konkurencyjnej, jeżeli kandydat zostanie wybrany na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym na kopercie imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim”, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w godzinach: poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 16.00, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpłynięcia ofert.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po upływie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone do nadawcy, oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu.

 1. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewidywane miejsce rozpatrzenia kandydatur: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B (sala konferencyjna).

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, przy czym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani w formie pisemnej i telefonicznej.

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych:

Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Nowodworskiego Centrum Medycznego. Materiały te dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w zakładce PRACA, pod ogłoszeniem o konkursie na stanowisko Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim/praca

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 736/2024 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 stycznia 2024 r.

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora w Nowodworskim Centrum Medycznym przeprowadza Komisja w składzie:

 1. Przewodniczący – Adam Szatkowski;

 2. Członkowie:

 • Marek Rączka,

 • Dariusz Tabęcki,

 • Mariusz Ziółkowski,

 • Mariusz Torbus,

 • Piotr Pawliszak,

 • Maria Michalczyk.

 1. Do zadań Komisji konkursowej należy:

 1. opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

 2. opracowanie i przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie,

 3. rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,

 4. wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

 1. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział, co najmniej połowa liczby członków powołanych w skład Komisji, w tym jej Przewodniczący.

 2. W posiedzeniach Komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

 1. 1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów, (co najmniej dwóch).

 1. Po ustaleniu danych personalnych kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, każda osoba wchodząca w skład Komisji konkursowej składa w formie pisemnej oświadczenie, że nie jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe oraz nie pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

 2. Kandydaci, którzy złożyli kompletne dokumenty oraz spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, są zawiadamiani w formie pisemnej lub telefonicznie o miejscu i terminie posiedzenia Komisji konkursowej, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami.

 3. Kandydaci, którzy nie złożyli kompletnych dokumentów lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, zawiadamiani są pisemnie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 4. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków Komisji konkursowej.

 5. Komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może wymagać od niego wykazania się wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Wiedzę tą sprawdza Komisja konkursowa albo wyznaczeni przez Przewodniczącego członkowie.

 6. Po rozmowie z kandydatami Komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

 7. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez Komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 1. 1. Komisja konkursowa wybiera kandydata na stanowisko Dyrektora w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.

 1. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, Przewodniczący Komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie.

 2. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, Przewodniczący Komisji konkursowej zarządza trzecie głosowanie.

 3. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być poprzedzone dyskusją członków Komisji konkursowej i rozmową z kandydatem.

 1. 1. Każdemu członkowi Komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

 1. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią Powiatu Nowodworskiego, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON Powiatu Nowodworskiego.

 2. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.

 3. Głos jest nieważny w przypadku:

 1. pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;

 2. braku skreśleń.

 1. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

 2. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana, jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

 1. W przypadku odrzucenia przez Komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, Komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

 2. 1. Ze swoich czynności Komisja konkursowa sporządza protokół z postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie Komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

 1. Protokół z przeprowadzenia konkursu Przewodniczący przedstawia Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

 2. Wyniki głosowania przedstawia Komisji jej Przewodniczący, a karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu Komisji konkursowej.

 3. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.

 4. O wynikach konkursu, kandydaci biorący udział w konkursie, powiadamiani są pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej.

 5. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991), albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.