OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na

dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze

Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7 o łącznej powierzchni użytkowej 177 m2 z

przeznaczeniem na usługi krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Przetarg został ogłoszony na podstawie Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania,

wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń w budynku „A” Przychodni

Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni

177 m2 z przeznaczeniem na usługi krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

2. Dzierżawca pomieszczeń powinien prowadzić działalność świadczącą usługi z zakresu

krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa.

3. Pomieszczenie zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku „A” Przychodni

Specjalistycznej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale nie posiada

windy. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania.

4. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu dzierżawy lokalu wynosi 7 300,00  brutto

miesięcznie (słownie brutto: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).

5. Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy lokalu nie uwzględnia opłat z tytułu

mediów (woda, energia, ścieki itp.). Dzierżawca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty za

zużyte media według wskazań urządzeń pomiarowych.

6. Opłaty te mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek przez

dostawców mediów.

7. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące

złotych 00/100). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku

19 8009 1062 0012 9554 9007 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na

dzierżawę pomieszczeń w budynku „A”Przychodni Specjalistycznej w Nowym

Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7.

8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9. Wydzierżawiający zatrzyma wadium Dzierżawcy, który uchyla się od zawarcia umowy.

10. Na wniosek Dzierżawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium

może zostać zaliczone na poczet przyszłego czynszu.

11. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu niezwłocznie po

rozstrzygnięciu przetargu.

12. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu

Administracyjno – Technicznego – Pan Rafał Gołębiewski – nr tel. 507 152 491.

Strona 1 z 3

 

Oferenci przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczenia. W celu

dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z p. Rafałem Gołębiewskim.

13. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – do dnia 31 marca 2025 r. na podstawie Uchwały

Nr 662/2023 Zarządu Powiatu nowodworskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r.

14. Dzierżawca obowiązuję się wpłacić kwotę zabezpieczenia równą dwu-krotności

zaoferowanego czynszu najpóźniej w dniu podpisania umowy

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz

posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku

„A”

Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy

Paderewskiego 7”

NIE OTWIERAĆ PRZED 02.10.2023 r. godz 11:30

3. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres

Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i

oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze

handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis

czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

7. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w

oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób

upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego

rejestru.

8. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności

gospodarczej, lub innego właściwego rejestru

b) dowód wniesienia wadium

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

d) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych;

e) zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS.

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym

Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 02.10.2023 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w

dniu 02.10.2023 r o godzinie 11:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

a) dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

b) proponowana cena za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.

IV. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona 2 z 3

 

1. Odrzucone zostaną oferty:

a) niezgodne z ogłoszeniem o pisemnym przetargu lub przepisami prawa

b) złożone po upływie terminu składania ofert

c) niezabezpieczone wadium

d) złożone przez podmioty, które nie dają rękojmi należytego wykonania umowy tj.

(a)  zalegają z zapłatą podatków dochodowych;

(b)  zalegają z zapłatą należności z tytułu ubezpieczeń społecznych;

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do dnia 31 marca 2025 r. z Dzierżawcą,

który zaproponuje najwyższą cenę za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.

3. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie

prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.Załączniki:

1) Formularz ofertowy:  https://bip.e-portal.ncm.med.pl/app/uploads/2023/09/Załącznik-nr-1-Formularz-Ofertowy.doc

2) Projekt umowy: https://bip.e-portal.ncm.med.pl/app/uploads/2023/09/Załącznik-nr-2-Projekt-umowy.doc

3) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: https://bip.e-portal.ncm.med.pl/app/uploads/2023/09/Załącznik-nr-3-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO.doc

4). INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  https://bip.e-portal.ncm.med.pl/app/uploads/2023/09/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

link do ogłoszenia pdf:  https://bip.e-portal.ncm.med.pl/app/uploads/2023/09/Ogłoszenie.pdf