OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

ul. Miodowa 2, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza

konkurs na stanowisko ORDYNATORA Oddziału Noworodkowego

w Szpitalu Powiatowym Nowodworskiego Centrum Medycznego.Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896),

tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie

neonatologii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

(Dz. U. 2021 poz. 430).Kandydaci powinni przedstawić: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie

o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne

dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego

na dane stanowisko.Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim

w kopercie podpisanej nazwą konkursu, imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nr

telefonu, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są

dostępne w sekretariacie Szpitala w dni powszednie w godzinach godz. 8.00-15.00.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni

indywidualnie. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie przy Puławskiej 18.

 

Dokument został przyjęty przez Komisję Konkursową w drodze korespondencyjnej

na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie

sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1957).

Podpis                                                                                     Podpisy

przewodniczącego Komisji                                                     członków Komisji

……………………………………………..                                                      ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

 

                                                                                    /-/ Jacek Kacperski

                                                                                     Dyrektor

                                                                                     Nowodworskiego Centrum Medycznego

                                                                                     w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Ogłoszenie o konkursie.