OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA 

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA Oddziału Dziecięcego

w Szpitalu Powiatowym Nowodworskiego Centrum Medycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie pediatrii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 poz. 430).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych wydane przez lekarzy specjalistów.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim w kopercie podpisanej nazwą konkursu, imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nr telefonu, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w sekretariacie Szpitala w dni powszednie w godzinach godz. 8.00-15.00.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy Puławskiej 18.

Dokument został przyjęty przez Komisję Konkursową w drodze korespondencyjnej na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1957).

 

Podpis                                                                                     Podpisy

przewodniczącego Komisji                                                     członków Komisji

……………………………………………..                                                 ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                ……………………………………………….

 

                                                                                    /-/ Jacek Kacperski

                                                                                     Dyrektor

                                                                                     Nowodworskiego Centrum Medycznego

                                                                                     w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o konkursie.pdf (kliknij tutaj)