Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Opublikowano 21 czerwca 2022 

Unieważnienie konkursu (kliknij tutaj).

Opublikowano 13 czerwca 2022 

Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMA.09.02.02-14-D505/19-00 o dofinansowanie projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX, działania 9.2, poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w  dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Działając na mocy art. 26, 26a, i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022, poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. DZ.U. 2021, poz. 1285 z późn. zm.)  Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w  dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

 1. NAZWA I ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.: 22 765 83 08

fax: 22 765 83 01

e-mail: sekretariat@ncm.med.pl

 1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA:

https://bip.ncm.med.pl/

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Świadczenia będą udzielane w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Szczegółowych warunkach konkursu” wraz z załącznikami.
 4. Kod CPV: 85121200-5
 1. TERMIN REALIZACJI:

Od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2023r.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Monika Knobloch – tel. 22 765 83 03 w godz. od 8:00-15:00.

w zakresie procedury konkursu: Agnieszka Radowańska-Celuch – tel. 22 765 83 19 w godz. od 8:00-15:00.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej” nie później niż do dnia 20 czerwca 2022r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie NCM w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2022r. godz 12.30 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej przy sekretariacie.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 100%

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie (kliknij tutaj).

Szczegółowe warunki konkursu (kliknij tutaj).

Załączniki:

 1. Druk oferty (kliknij tutaj).
 2. Wzór umowy kontraktowej (kliknij tutaj).
 3. Wzór umowy zlecenia (kliknij tutaj).
 4. Klauzula informacyjna rodo wzór (kliknij tutaj).