Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatu USG do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę aparatu USG do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Jacek Kacperski – Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, działając w ramach uchwały 1458/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz uchwały nr 412/307/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

zaprasza do składania ofert do dnia 23 maja 2022r. do godziny 09:00 na dostawę aparatu USG do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Województwo Mazowieckie, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały 1458/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz uchwały nr 412/307/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – parametry techniczne.

 3. Zaoferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 202r., kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

 4. Dostawa sprzętu obejmuje:

 • dokonanie instalacji i montażu sprzętu w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim

 • dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

 • szkolenie personelu.

 1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji zgodnej ze złożoną ofertą liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu. Udzielona gwarancja będzie obejmowała cały dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę sprzęt. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

 2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika (o ile takie występują). W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie ewentualne naprawy urządzeń.

 3. Kody CPV: 33112200-0.

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

 1. wypełniony Załącznik nr 2 – parametry techniczne,

 2. deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu,

 3. folder oferowanego aparatu.

 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 maja 202r. do godziny 09:00 drogą mailową na adres zampub@ncm.med.pl z dopiskiem w tytule maila „Oferta na USG”.

 2. Termin na zadawanie pytań mija w dniu 18 maja 202r., pytania należy przesyłać drogą mailową na adres zampub@ncm.med.pl z dopiskiem Pytania do postępowania na USG”.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 60%

Parametry punktowane – 40%

 1. Ocena oferty w kryterium cena będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:

                                                       cena oferty najniższej

ilość punktów w kryterium cena = ————————- x 60 pkt

                                                       cena oferty badanej

 1. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium cena.

 2. Ocena oferty w kryterium parametry punktowane będzie dokonana na podstawie punktacji podanej w Załączniku nr 2 – parametry techniczne.

 3. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium parametry punktowane.

 4. Łączna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:

Liczba uzyskanych punktów = C + P

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium cena

P – ilość punktów w kryterium parametry punktowane.

 1. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów za wszystkie kryteria.

WYBÓR OFERTY:

 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyżej opisanych kryteriów oceny ofert.

 2. Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

 3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa, której projekt określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 4. Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

 1. Druk oferty (kliknij tutaj).
 2. Parametry techniczne (kliknij tutaj).
 3. Istotne postanowienia umowy (kliknij tutaj).
 4. Klauzula informacyjna rodo wzór (kliknij tutaj).
 5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 (kliknij tutaj).