Ogłoszenie o pisemnym przetargu na najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

Opublikowano 17 marca 2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).

Opublikowano 9 marca 2022 777

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w przetargu na najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7 wprowadza się następujące zmiany:

Było:

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

3. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi 15 800,00 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Jest:

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

3. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi 15 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Ogłoszenie o zmianie.pdf (kliknij tutaj).

Ogłoszenie ze zmianami.pdf (kliknij tutaj).

 

Utworzono 8 marca 2022 roku

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7 o łącznej powierzchni użytkowej 161,80 m2.

Przetarg został ogłoszony na podstawie Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 161,80 m2 pod działalność apteczną.

 2. Pomieszczenie zlokalizowane jest na wysokim parterze w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej, posiadające podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 3. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi 15 800,00 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). 

  Cena wywoławcza za czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi 15 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 4. Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu nie uwzględnia opłat z tytułu mediów (woda, energia, ścieki).

 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na najem pomieszczeń w budynku „A”Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7.

 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 7. Wynajmujący zatrzyma wadium Najemcy, który uchyla się od zawarcia umowy.

 8. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 9. Na wniosek Najemcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium może zostać zaliczone na poczet przyszłego czynszu.

 10. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania.

 11. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczenia kontaktując się wcześniej z Panem Rafałem Gołębiewskim tel. 507 152 491.

 12. Czas obowiązywania umowy najmu – 3 lata z możliwością jej przedłużenia na zasadach zawartych w Uchwale nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

 2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na najem pomieszczeń w budynku „A”

Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.03.2022 r. godz. 11:30

 1. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

 2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
  i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

 5. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

  1. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru

  2. dowód wniesienia wadium

  3. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

 1. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 15.03.2022 r. do godziny 11:00.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 11:30.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  1. dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

  2. proponowana cena za najem przedmiotowych pomieszczeń.

 1. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Odrzucone zostaną oferty:

a) niezgodne z ogłoszeniem o pisemnym przetargu lub przepisami prawa

b) złożone po upływie terminu składania ofert

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z Najemcą, który zaproponuje najwyższą cenę za najem przedmiotowych pomieszczeń.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

 1. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oferta.
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy (kliknij tutaj).
 3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (kliknij tutaj).