Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia w budynku „B” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem pomieszczenia w budynku „B” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na najem pomieszczenia w budynku „B” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7 o powierzchni 30 m2.

Przetarg został ogłoszony na podstawie Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczenia w budynku „B” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
  o powierzchni 30 m2.

 2. Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze w budynku „B” Przychodni Specjalistycznej.

 3. Najemca może wynająć pomieszczenie wraz z zapleczem znajdującym się w piwnicy
  o powierzchni 5,20 m². Wynajem piwnicy nie jest obligatoryjny.

 4. Cena wywoławcza za najem lokalu wynosi 2 577,60 zł netto miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 ).

 5. Cena wywoławcza za najem piwnicy wynosi 100,00 zł netto miesięcznie (słownie: sto złotych).

 6. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać u Pana Rafała Gołębiewskiego tel. 507 152 491.

 1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczenia kontaktując się wcześniej z Panem Rafałem Gołębiewskim.

 2. Najemca nie może w wynajmowanym pomieszczeniu prowadzić działalności konkurencyjnej wobec działalności NCM oraz spowodować ograniczenia dostępności do statutowych rodzajów i zakresu świadczeń zdrowotnych oraz pogarszać warunków świadczonych usług medycznych.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

 2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w przetargu na najem pomieszczenia w budynku „B”

Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7”

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.01.2022 r. godz. 10:30

 1. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

 2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
  i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

 5. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo
  w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru,

 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

 1. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 26.01.2022 r. do godziny 10:00.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 10:30.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

 1. dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

 2. proponowana cena za najem przedmiotowego pomieszczenia.

 1. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Odrzucone zostaną oferty:

 1. niezgodne z ogłoszeniem o przetargu lub przepisami prawa

 2. złożone po upływie terminu składania ofert

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z Najemcą, który zaproponuje najwyższą cenę za najem przedmiotowego pomieszczenia.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oferta.
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy (kliknij tutaj).
 3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (kliknij tutaj).

Opublikowano 27 stycznia 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).