Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dwóch samochodów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ DWÓCH SAMOCHODÓW

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż dwóch samochodów.

Przetarg został ogłoszony na podstawie:

 1. Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

 2. Uchwały nr 8/2021 Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 września 2021r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zbycia samochodów.

 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących samochodów:

 1. Volkswagen LT 35 Furgon, rok produkcji: 2003, nr rejestracyjny: WND 07MN, stan licznika 702 262 km, pojemność silnika 2461 cm3, termin przeglądu technicznego 05.02.2022r., użytkowany jako ambulans;

 2. Volkswagen LT 35 Furgon, rok produkcji: 2002 2003, nr rejestracyjny: WND 07MP, stan licznika 722 086 km, pojemność silnika 2461 cm3, termin przeglądu technicznego 01.03.2022r., użytkowany jako ambulans;

 1. Zdjęcia samochodów stanowią załącznik do Ogłoszenia o przetargu.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodów w godzinach 8:00-15:00. Termin należy uzgodnić z Panem Rafałem Gołębiewskim pod numerem telefonu: 507 152 491.

 3. Ofertę można złożyć na oba samochody lub na jeden z samochodów.

Cena wywoławcza

 1. Cena wywoławcza wynosi:

 1. za samochód o nr rejestracyjnym WND 07MN 07MP– 2 460,00 zł brutto.

 2. za samochód o nr rejestracyjnym WND 07MP 07MN – 1 230,00 zł brutto.

Wadium

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

 1. za samochód o nr rejestracyjnym WND 07MN 07MP – 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100)

 2. za samochód o nr rejestracyjnym WND 07MP 07MN -100,00 zł (słownie: sto zł 00/100)

 3. wadium za oba samochody – 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100)

 1. Wadium należy wnieść do dnia w którym upływa termin składania ofert, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

 2. Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.

 3. Wadium można wnieść w następujący sposób:

 1. wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005 MBS w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki

 2. wpłacić gotówką w kasie NCM. Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe w dni robocze, od 08:00 do 15:30.

 1. Oferta oferenta, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

 3. W stosunku do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana wadium ulega zaksięgowaniu na poczet wartości zakupu (o ile złoży on wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet wartości zakupu, stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 4. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone w terminie do 14 dni od dnia wywieszenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

Informacje proceduralne

 1. Samochody zostaną sprzedane w trybie przetargu pisemnego, ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Przetargu stanowiącym załącznik nr 1.

 2. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2 lub na stronach internetowych https://e-portal.ncm.med.pl/ i https://bip.ncm.med.pl/.

 3. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz Oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia na dane urządzenie.

 4. Ofertę należy złożyć pisemnie, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż dwóch samochodów” – NIE OTWIERAĆ PRZED 25 października 2021r. godz. 11:15” na adres Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do dnia 25 października 2021 r. do godz. 11:00.

 5. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 11:15.

 6. Osoba do kontaktu z Oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia – Rafał Gołębiewski - tel. 507 152 491.

 7. Osoba do kontaktu w sprawie procedury przetargowej – Agnieszka Radowańska-Celuch - tel. 22 763 83 19.

 8. Pytania proszę kierować na adres e-mail: zampub.ndm@wp.pl

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Ogłoszenie po zmianach.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

 1. Regulamin przetargu (kliknij tutaj). Regulamin przetargu po zmianach (kliknij tutaj).
 2. Zdjęcia (kliknij tutaj).

Formularz ofertowy (kliknij tutaj).

Projekt umowy (kliknij tutaj).

Wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium (kliknij tutaj).

Opublikowano 19 października 2021

Informacja o zmianie ogłoszenia i regulaminu oraz wyjaśnienia nr 1 (kliknij tutaj).

Opublikowano 26 października 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).