Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5 m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5 m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5 m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.

Przetarg został ogłoszony na podstawie:

 1. Uchwały nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5 m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.

 2. Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740).

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 30,5 m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 pod Pracownię Protetyczną.

 2. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku bez dostępu do windy.

 3. Przedmiot dzierżawy składa się z dwóch pomieszczeń wyposażonych w: szafki, stoły, fotele obrotowe, umywalkę i zlewozmywak. Ze szczegółami wyposażenia można zapoznać się podczas wizji lokalnej.

 4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Administracyjno – Technicznego – Pan Rafał Gołębiewski – nr tel. 507 152 491. Oferenci przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczenia. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z p. Rafałem Gołębiewskim.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (budynek administracji) w terminie do dnia 03.08.2021 r. do godziny 11:00.

 2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: Oferta w przetargu na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5 mw budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 03.08.2021 r. godz 11:15

 1. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres wykonawcy lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

 2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

 5. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. wpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 1. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 1 250,00 zł netto miesięcznie.

 1. WADIUM

 1. Wadium nie jest wymagane.

 1. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Odrzucone zostaną oferty:

 1. niezgodne z ogłoszeniem o przetargu lub przepisami prawa

 2. złożone po upływie terminu składania ofert

 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie poniższych kryteriów oceny:

cena – 100%

 1. Punktacja zostanie wyliczona według poniższych zasad:

 1. Kryterium cena:

                                                               cena oferty badanej

ilość punktów w kryterium cena = —————————— x 100 pkt

                                                              cena oferty najwyższej

Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów w kryterium cena.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania umowy.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

 1. Oferta (kliknij tutaj).

 2. Projekt umowy (kliknij tutaj).

 3. Klauzula informacyjna RODO (kliknij tutaj).

 

Opublikowano 3 sierpnia 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).