Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tomografu komputerowego wraz z demontażem

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

WRAZ Z DEMONTAŻEM

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż tomografu komputerowego wraz z demontażem.

Przetarg został ogłoszony na podstawie:

 1. Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

 2. Uchwały nr 328/2021 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Tomografu Komputerowego AQUILION S16TSX-101A/GM wraz z wyposażeniem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 2. Oferent zobowiązuje się do demontażu i odbioru urządzenia na własny koszt i we własnym zakresie.

 3. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym w/w aparatury i sprzętu w godzinach 8:00-15:00. Termin należy uzgodnić z Panem Rafałem Gołębiewskim pod numerem telefonu: 507 152 491.

Cena wywoławcza

 1. Cena wywoławcza wynosi 50 220,00 zł brutto.

Wadium

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł

 2. Wadium należy wnieść do dnia w którym upływa termin składania ofert, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

 3. Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.

 4. Wadium można wnieść w następujący sposób:

 • wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005 MBS w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki

 • wpłacić gotówką w kasie NCM. Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe w dni robocze, od 08:00 do 15:30.

 1. Oferta oferenta, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

 3. W stosunku do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana wadium ulega zaksięgowaniu na poczet wartości zakupu (o ile złoży on wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet wartości zakupu, stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 4. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone w terminie do 14 dni od dnia wywieszenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

Informacje proceduralne

 1. Urządzenia zostaną sprzedane w trybie przetargu pisemnego, ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Przetargu stanowiącym załącznik nr 1.

 2. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2 lub na stronach internetowych https://e-portal.ncm.med.pl/ i https://bip.ncm.med.pl/.

 3. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz Oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia na dane urządzenie.

 4. Ofertę należy złożyć pisemnie, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż tomografu komputerowego wraz z demontażem – NIE OTWIERAĆ PRZED 22 lipca 2021r. godz. 11:15” na adres Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do dnia 22 lipca 2021r. r. do godz. 11:00.

 5. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w dniu 22 lipca 2021r. o godzinie 11:15.

 6. Osoba do kontaktu z Oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia – Rafał Gołębiewski – tel. 507 152 491.

 7. Osoba do kontaktu w sprawie procedury przetargowej – Agnieszka Radowańska-Celuch – tel. 22 763 83 19.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Regulamin przetargu.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

1) Formularz ofertowy (kliknij tutaj).

2) Projekt umowy (kliknij tutaj).

3) Wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium (kliknij tutaj).

4) Wykaz sprzętu (kliknij tutaj).

5) Zdjęcie nr 1 (kliknij tutaj).

6) Zdjęcie nr 2 (kliknij tutaj).

7) Zdjęcie nr 3 (kliknij tutaj).

8) Zdjęcie nr 4 (kliknij tutaj).

 

Opublikowano 22 lipca 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).