Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20 m2 i przyległych gruntów o powierzchni do 100 m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego wraz ze zobowiązaniem do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Wydzierżawiającego.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20 m2 i przyległych gruntów o powierzchni do 100 m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego wraz ze zobowiązaniem do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Wydzierżawiającego.

Przetarg został ogłoszony na podstawie:

 1. Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim;

 2. Uchwały nr XXIX/184/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20 m2 i przyległych gruntów o powierzchni do 100 m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego.

 3. art. 26 ust. 4 lit. a) i ust. 5 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. Dz.U. 2020, poz. 295);

 4. art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740).

Wartość zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części użytkowej budynku Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 20 m2 i przyległych gruntów o powierzchni do 100 m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego wraz ze zobowiązaniem do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Wydzierżawiającego.

DZIERŻAWA

 1. Szkic budynku oraz powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia został zamieszczony w załączniku nr 7.

 2. Dzierżawca pomieszczeń nie może prowadzić w nich działalności konkurencyjnej wobec działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 3. Dzierżawca zobowiązuje się rozpocząć działalność pracowni rezonansu magnetycznego w terminie do 2 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy, potwierdzonego protokołem przekazania.

 4. Dopuszczalne jest przedłużenie terminu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego jedynie wtedy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy, nie będzie on w stanie wykonać prac adaptacyjnych lub uruchomić pracowni rezonansu magnetycznego w umówionym terminie.

 5. Cena wywoławcza wynosi:

 • 33,00 zł (netto) za 1m2 z VAT (23%) 40,59 zł za pomieszczenia recepcji i łącznika.

 • 16,50 zł (netto) za 1m2 + VAT (23%) 20,30 zł za powierzchnię wspólną.

 • 10,00 (netto) zł za 1m2 + VAT (23%) 12,30 zł za powierzchnię gruntu znajdującą się poza budynkiem szpitala przyległą do wskazanych pomieszczeń nr recepcji i łącznika.

 1. Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy lokalu nie uwzględnia opłat z tytułu mediów (woda, energia, ścieki, c.o., itp.).

 2. Dzierżawca zobowiązany jest zawrzeć umowy na odbiór nieczystości stałych, odpadów niebezpiecznych i innych specyficznych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez Dzierżawcę działalności.

 3. Dzierżawca we własnym zakresie zawrze umowę na usługi telekomunikacyjne.

 4. Dzierżawca zobowiązuje się do wykonania przyłącza energetycznego oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej dla potrzeb urządzenia.

 5. Czynsz dzierżawny będzie naliczany od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy, potwierdzonego protokołem przekazania.

 6. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na dzierżawę części użytkowej Szpitala i przyległych gruntów.

 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 8. Wydzierżawiający zatrzyma wadium Dzierżawcy, który uchyla się od zawarcia umowy.

 9. Wadium wybranego w przetargu oferenta zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu.

 10. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia roszczeń wynikających lub mogących powstać w przyszłości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w formie pieniądza – w wysokości 1 miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto.

 12. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej kontaktując się wcześniej z Panem Rafałem Gołębiewskim tel. 507 152 491.

 13. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – 12 lat.

 14. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

 1. Dzierżawca obowiązany będzie do zawarcia z Wydzierżawiającym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 27 ustawy o działalności leczniczej z zakresu badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Wydzierżawiającego.

 2. Na podstawie tej umowy Wydzierżawiający jako Zamawiający powierzy Przyjmującemu Zamówienie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 (umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych).

 3. Cena jednego badania będzie zgodna z cennikiem stanowiącym załącznik nr 5, z zastrzeżeniem, że:

 • Cena badania planowego wynosić będzie nie więcej niż wartość ceny NFZ minus 10%,

 • Cena badania cito wynosić będzie nie więcej niż wartość ceny NFZ za to badanie,

 • Cena badania bezwzględnego Cito wynosić będzie nie więcej niż wartość ceny NFZ plus 10%.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego (najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od przekazania przedmiotu dzierżawy, potwierdzonego protokołem przekazania) na okres trwania umowy dzierżawy.

 2. Podpisanie umowy nastąpi na nie mniej niż 7 dni przed uruchomieniem pracowni rezonansu magnetycznego.

 3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta po przeprowadzeniu wszelkich przewidzianych umową dzierżawy i niniejszymi warunkami prac zmierzających do dostosowania przedmiotu dzierżawy do wymogów funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego.

 4. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie udzielone Dzierżawcy pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań określonych w przepisach regulujących prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem badania, w tym wymagań określonych w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

 5. Świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań ujętych w załączniku nr 6.

 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do wykonania integracji pomiędzy posiadanym przez Udzielającego Zamówienie systemem HIS Medicus On-Line firmy Atende Medica Sp. z o.o. a systemem RIS/PACS Przyjmującego Zamówienie w zakresie integracji dwukierunkowej na poziomie umożliwiającym:

 • wysyłanie zleceń z HIS drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta,

 • automatyczne odsyłanie do systemu HIS zleconych elektronicznie wyników i opisów badań wraz z plikiem wyniku/opisu w formacie HL7 CDA, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz linkiem do przeglądarki DICOM z danymi obrazowymi badania,

 • obsługę po stronie RIS/PACS anulowania/odrzucenia w HIS wysłanego zlecenia,

 • śledzenie w HIS statusu realizacji zlecenia po stronie RIS,

 • automatyczną obsługę w RIS/PACS komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS,

 • automatyczną obsługę przez RIS/PACS zmian w słowniku jednostek i lekarzy zlecających systemu HIS,

 • przesyłanie wyników zawierających dane: osoby wykonującej, osoby opisującej/autoryzującej, kod badania, nazwę badania, treść wyniku w postaci tekstowej z RIS/PACS do systemu HIS.

 1. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania badań przez podwykonawców wskazanych przez Przyjmującego Zamówienie, przy czym Przyjmujący Zamówienie przejmuje pełną odpowiedzialność za ich wykonanie, w tym w zakresie realizowanym przez podwykonawców. Każdorazowo zlecenie określonego zakresu prac podwykonawcy wymaga zgody pisemnej Udzielającego Zamówienie wyrażonej pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności sytuacji wyjątkowych.

 2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy użyciu sprzętu diagnostycznego Przyjmującego Zamówienie, zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia i spełniające wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa, wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wymogi określone w załączniku nr 8.

 3. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które uprawnione są do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, w ilościach w tych przepisach i wymogach wskazanych. Świadczenia będą udzielane w pracowni utworzonej na terenie Udzielającego zamówienie.

 4. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w sposób zapewniający ich odpowiednio wysoką jakość, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami w danej dziedzinie medycyny oraz współczesnej wiedzy technicznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej zawodowej staranności.

 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania danych powierzonych przez Udzielającego zamówienia wyłącznie w celu wywiązywania się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązków związanych z udzielanymi świadczeniami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o prawach pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa oraz zachowania należytej staranności w ich przetwarzaniu.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Do udziału w postępowaniu przetargowym dopuszcza się Oferentów, którzy:

 1. są podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 2. nie zalegają z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży stosowne oświadczenie na druku oferty – załącznik nr 1.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

 2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na dzierżawę części użytkowej Szpitala i przyległych gruntów w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.07.2021 r. godz 11:30

 1. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

 2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

 5. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. formularz cenowy

 2. cennik badań

 3. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru

 4. dowód wniesienia wadium

 5. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

IV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 19.07.2021 r. do godziny 11:00.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w dniu 19.07.2021 r. o godzinie 11:30.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

 1. dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

 2. proponowana cena za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.

V. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Odrzucone zostaną oferty:

 1. niezgodne z ogłoszeniem o pisemnym przetargu lub przepisami prawa

 2. złożone po upływie terminu składania ofert

 3. niezabezpieczone wadium.

 1. Kryteria oceny ofert: średnia cena netto za 1 m2 dzierżawionych powierzchni – 60%, powierzchnia gruntów przyległych do szpitala do wydzierżawienia – 40%.

 2. Sposób wyliczenia punktacji:

 1. w kryterium średnia cena netto za 1 m2 dzierżawionych powierzchni – 60% punktacja zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

średnia cena oferty badanej

ilość punktów w kryterium średnia cena = ————————————— x 60 pkt

średnia cena oferty najwyższej

Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium średnia cena.

 1. w kryterium powierzchnia gruntów przyległych do szpitala do wydzierżawienia – 40% punktacja zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

powierzchnia oferty badanej

ilość punktów w kryterium powierzchnia do wydzierżawienia = ————————- x 40 pkt

maksymalna powierzchnia do wydzierżawienia – 100m2

Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium powierzchnia do wydzierżawienia .

Łączna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:

Liczba uzyskanych punktów = Śc + P

gdzie:

Śc – ilość punktów w kryterium średnia cena netto za 1 m2 dzierżawionych powierzchni

P – ilość punktów w kryterium powierzchnia gruntów przyległych do szpitala do wydzierżawienia.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 lat z Dzierżawcą, który uzyska największą liczbę punktów zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

1) Oferta (kliknij tutaj).

2) Formularz cenowy (kliknij tutaj).

3) Projekt umowy dzierżawy (kliknij tutaj).

4) Projekt umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kliknij tutaj).

5) Cennik badań (kliknij tutaj).

6) Zasady zlecania i wykonywania badań (kliknij tutaj).

7) Szkic budynku (kliknij tutaj).

8) Wymogi dotyczące rezonansu magnetycznego (kliknij tutaj).

9) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (kliknij tutaj).

 

Opublikowano 20 lipca 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).