Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129 m2.

Przetarg został ogłoszony na podstawie:

 1. Uchwały nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129 m2 na okres 5 lat.

 2. Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740).

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129 m2.

 2. Prosektorium składa się z 5 pomieszczeń, wc i 2 korytarzy. Wyposażone jest w stół sekcyjny, chłodnię ze stanowiskami na pięć wózków oraz siedem wózków do transportu zwłok.

 3. Dzierżawca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty za zużyte media według wskazań urządzeń pomiarowych.

 4. Opłaty te mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek przez dostawców mediów.

 5. Dzierżawca zobowiązuje się usuwać we własnym zakresie wszelkie odpady, a przede wszystkim odpady niebezpieczne i inne specyficzne odpady powstałe w wyniku prowadzenia przez Dzierżawcę działalności w dzierżawionych pomieszczeniach. Dzierżawca zobowiązany jest zawrzeć umowy na odbiór w/w odpadów przez firmy zewnętrzne.

 6. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Administracyjno – Technicznego – Pan Rafał Gołębiewski – nr tel. 507 152 491. Oferenci przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczenia. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z p. Rafałem Gołębiewskim.

 7. Dzierżawca przeprowadzi na własny koszt remont dzierżawionego budynku, który będzie obejmował:

 1. termomodernizację budynku obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości min. 10 cm., wykonanie elewacji budynku w kolorze odpowiadającym kolorowi budynku szpitala, wymianę stolarki okiennej (na okna o przenikalności min. 1,1 KW/m2*k) i drzwiowej (na drzwi o przenikalności min. 1,5 KW/m2*k ),

 2. wymianę rynien z mocowaniem do więźby dachowej;

 3. wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz zasilającej z zamontowaniem nowej rozdzielnicy elektrycznej;

 4. malowanie wszystkich pomieszczeń;

 5. ułożenie glazury i terakoty lub wykładzin typu tarkett w miejscach do tego przewidzianych;

 1. Dzierżawca zobowiązuje się wykonać w/w roboty budowlane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu.

 2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: Oferta w przetargu na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129 m2

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2021r. godz. 11:15

 1. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres wykonawcy lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

 2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

 5. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych
  do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

 6. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. wpis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  lub innego właściwego rejestru,

 2. dokument potwierdzający, że Oferent ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium (jeśli dotyczy)

 3. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 4. dowód wniesienia wadium

 1. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza za dzierżawę budynku prosektorium o powierzchni 129 m2 wynosi 8 300,00 zł netto miesięcznie.

 1. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 ).

 2. Wadium należy wnieść do dnia w którym upływa termin składania ofert, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

 3. Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.

a) wadium wnoszone w pieniądzu można wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

19 8009 1062 0012 9554 9007 0005 MBS w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki

b) wadium wnoszone w pieniądzu może zostać wpłacone gotówką w kasie NCM. Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe w dni robocze od 08:00 do 15:30.

c) Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego.

 1. Zwrot wpłaconego wadium nastąpi po zakończeniu procedury przetargowej, natomiast w przypadku Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

 1. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 30.06.2021r. do godziny 11:00.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się na sali konferencyjnej w budynku Administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w dniu 30.06.2021r.
  o godzinie 11:15.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

 1. Dane oferentów, tj. Imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres.

 2. Proponowana cena za najem przedmiotowego pomieszczenia.

 1. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Odrzucone zostaną oferty:

 1. niezgodne z ogłoszeniem o przetargu lub przepisami prawa

 2. złożone po upływie terminu składania ofert

 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie poniższych kryteriów oceny:

cena – 80%

doświadczenie w prowadzeniu prosektorium – 20%

 1. Punktacja zostanie wyliczona według poniższych zasad:

 1. Kryterium cena:

                                                           cena oferty badanej

ilość punktów w kryterium cena = —————————— x 80 pkt 

                                                           cena oferty najwyższej

Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 80 punktów w kryterium cena.

 1. Kryterium doświadczenie w prowadzeniu prosektorium – Wykonawca otrzyma:

 • 20 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 10 lat.

 • 18 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 9 lat.

 • 16 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 8 lat.

 • 14 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 7 lat.

 • 12 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 6 lat.

 • 10 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 5 lat.

 • 8 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 4 lat.

 • 6 punktów jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 3 lat.

 • 4 punkty jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 2 lat.

 • 2 punkty jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że ma doświadczenie w prowadzeniu prosektorium przez okres min. 1 rok.

 • Doświadczenie w prowadzeniu prosektorium poniżej 1 roku nie będzie punktowane.

 • Doświadczenie w prowadzeniu prosektorium należy liczyć od dnia otwarcia ofert, tj. Wykonawca nabywa 1 rok doświadczenia jeśli rozpoczął prowadzenie prosektorium najpóźniej w dniu 30.06.2020r.

 • Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 20 punktów w kryterium doświadczenie w prowadzeniu prosektorium.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat od dnia 1 sierpnia 2021r.

 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj).

Załączniki:

1) Formularz ofertowy (kliknij tutaj).

2) Projekt umowy (kliknij tutaj).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj).