Starosta Nowodworski poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie: Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Poszukiwany jest lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

I. lekarz pediatra,
II. lekarz laryngolog,
III. lekarz okulista,
IV. lekarz ortopeda.

Szczegółowe wymogi kwalifikacyjne określa § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 z późn. zm.).

I. Zadania lekarza w Zespole:

1. udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzanie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;
2. wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
1) orzeczeń o niepełnosprawności,
2) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

II. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zakończonego egzaminem i zdobyciem zaświadczenia Wojewody Mazowieckiego, które uprawnia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenie organizowane jest przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie i jest bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej przez Starostę Nowodworskiego do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

III. Lekarz – Członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy będzie przeprowadzenie badania, sporządzenie oceny i wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje umowną stawkę.

IV. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach od 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

I. kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza wystawionego przez okręgową izbę lekarską (do wglądu oryginał dokumentu),
II. kserokopia dyplomu ukończenia akademii medycznej (do wglądu oryginał dokumentu),
III. kserokopia zaświadczenia ukończenia specjalizacji co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu oryginał dokumentu).

W sprawie dodatkowych pytań, informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim – Pani Anna Brodowska-Calak, tel. 022 765-32-05.
Kwestionariusz osobowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 1B z dopiskiem „Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Ogłoszenie wraz z kwestionariuszem osobowym.pdf

 

autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski