Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Miodowej 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2, ust. 2 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz.393 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896)

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego

w Nowym Dworze Mazowieckim

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata:

 1. Tytuł zawodowy lekarza;

 2. Tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;

 3. Co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

Wymagane od kandydatów dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej;

 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 5. Dokumenty potwierdzające wymaganą liczbę lat pracy w zawodzie tj. świadectwo pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy (w przypadku , gdy stosunek pracy nadal trwa);

 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku kierowniczym;

 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska ;

 8. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 9. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Wymagane dokumenty kandydaci zgłaszający się do konkursu składają osobiście w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) z umieszczonym na kopercie imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego” w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, przy czym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, dostępne są do wglądu w siedzibie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Dyrektor

Nowodworskiego Centrum Medycznego

/-/ Jacek Kacperski

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.pdf