Ogłoszenie o pisemnym przetargu na najem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 40 m2 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na najem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 40 m2 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

przy ulicy Paderewskiego 7

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7 o łącznej powierzchni użytkowej 40 m2.

Przetarg został ogłoszony na podstawie Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

  1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 40 m2.

  2. Najemca pomieszczeń nie może prowadzić w nich działalności konkurencyjnej wobec działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

  3. Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale nie posiada windy.

  4. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi 1 537,50 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem zł 50/100).

  5. Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu uwzględnia opłaty z tytułu mediów (woda, ścieki itp.), nie uwzględnia opłat za energię elektryczną.

  6. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawiązaną z COVID-19 Wynajmujący przewiduje możliwość obniżenia czynszu o 50 % na wniosek Najemcy.

  7. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania.

  8. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczenia kontaktując się wcześniej z Panem Rafałem Gołębiewskim tel. 507 152 491.

  9. Czas obowiązywania umowy najmu – 3 lata z możliwością jej przedłużenia na zasadach zawartych w Uchwale nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na najem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 40 m2 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7”

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.09.2020 r. godz 11:30

3. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

7. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

8. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru

b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 14.09.2020 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w dniu 14.09.2020 r. o godzinie 11:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

a) dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

b) proponowana cena za najem przedmiotowych pomieszczeń.

IV. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Odrzucone zostaną oferty:

a) niezgodne z ogłoszeniem o pisemnym przetargu lub przepisami prawa

b) złożone po upływie terminu składania ofert

2. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z Najemcą, który zaproponuje najwyższą cenę za najem przedmiotowych pomieszczeń.

3. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj)

Załączniki:

1) Formularz ofertowy (kliknij tutaj)

2) Projekt umowy (kliknij tutaj)

3) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (kliknij tutaj)

Opublikowano 15 września 2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj)