Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7 o łącznej powierzchni użytkowej 177 m2.

Przetarg został ogłoszony na podstawie Uchwały nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 177 m2.

 2. Dzierżawca pomieszczeń nie może prowadzić w nich działalności konkurencyjnej wobec działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 3. Pomieszczenie zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale nie posiada windy.

 4. Cena wywoławcza za czynsz z tytułu dzierżawy lokalu wynosi 7 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie brutto: siedem tysięcy złotych 00/100).

 5. Wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy lokalu nie uwzględnia opłat z tytułu mediów (woda, energia, ścieki itp.).

 6. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A”Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7.

 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 8. Wydzierżawiający zatrzyma wadium Dzierżawcy, który uchyla się od zawarcia umowy.

 9. Na wniosek Dzierżawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium może zostać zaliczone na poczet przyszłego czynszu.

 10. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 11. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania.

 12. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczenia kontaktując się wcześniej z Panem Rafałem Gołębiewskim tel. 507 152 491.

 13. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – 3 lata z możliwością jej przedłużenia na zasadach zawartych w Uchwale nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r.

 14. Dzierżawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu.

2. Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadać następujące oznaczenia:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku „A”

Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7”

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.08.2020 r. godz 11:30

3. Opakowanie powinno być opisane jak wyżej oraz powinno posiadać dokładny adres Oferenta lub być opieczętowane pieczęcią firmową (czytelna z aktualnym adresem).

4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane w formularzu ofertowym.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań określoną/e w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta (podpis czytelny lub parafka z pieczątką imienną) lub pełnomocnika.

7. Jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika należy załączyć do niej pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, jeżeli nie wynika ono z odpisu właściwego rejestru.

8. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, lub innego właściwego rejestru,

b) dowód wniesienia wadium,

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w terminie do 25.08.2020 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku administracji Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 w dniu 25.08.2020 r. o godzinie 11:30.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

a) dane oferentów, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres,

b) proponowana cena za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.

IV. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Odrzucone zostaną oferty:

a) niezgodne z ogłoszeniem o pisemnym przetargu lub przepisami prawa,

b) złożone po upływie terminu składania ofert,

c) niezabezpieczone wadium.

2. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z Dzierżawcą, który zaproponuje najwyższą cenę za dzierżawę przedmiotowych pomieszczeń.

3. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie.pdf (kliknij tutaj)

Załączniki:

1) Formularz ofertowy (kliknij tutaj)

2) Projekt umowy (kliknij tutaj)

3) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (kliknij tutaj)

Opublikowano: 19 sierpnia 2020 

Wyjaśnienia nr 1 (kliknij tutaj)

Załączniki:

1) Projekt umowy po zmianach (kliknij tutaj)

2) Formularz ofertowy po zmianach (kliknij tutaj)

Opublikowano: 26 sierpnia 2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj)