Informacje o projekcie „Profilaktyka wad kręgosłupa i otyłości w powiecie nowodworskim”

Nowodworskie Centrum Medyczne jest wnioskodawcą siedmiu projektów współfinansowanych z RPO WM 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Czosnów”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Leoncin”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nasielsk”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Pomiechówek”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Zakroczym”, „Profilaktyka otyłości wśród dzieci w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”.

Projekty kierowane będą do dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych z terenu powiatu, u których w ramach badań kwalifikacyjnych zostanie stwierdzona wada kręgosłupa lub otyłość.

Łącznie w okresie realizacji projektów tj. do czerwca 2021 r. wsparciem zostanie objętych 432 dzieci w module wad kręgosłupa i 84 dzieci otyłych.

Wsparcie kierowane do dzieci będzie trwać od 3 do 9 miesięcy.

Projekty w module profilaktyki kręgosłupa przewidują objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem, które obejmować będą: badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu wad kręgosłupa, edukacji zdrowotnej, ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu wad kręgosłupa – działania kierowane do dzieci i rodziców.

Interwencja terapeutyczna dla każdego uczestnika/ki projektu, która obejmować będzie: zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu); badania lekarskie – prowadzone na początku, w połowie interwencji oraz na koniec, 3 indywidualne porady świadczone przez lekarza lub fizjoterapeutę.

Projekt w module otyłości przewiduje objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem które obejmować będą: badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu otyłości, edukacji zdrowotnej, ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu otyłości – działania kierowane do dzieci i rodziców.

Interwencja terapeutyczna dla każdego uczestnika/ki projektu, która obejmować będzie: zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu); badania lekarskie – prowadzone na początku, w połowie interwencji oraz na koniec oraz wsparcie dietetyka w liczbie 5 spotkań indywidualnych.

Rekrutacja do projektów rozpocznie się we wrześniu, przed jej uruchomieniem zostanie upubliczniony Regulamin rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projektach.

Łączna wartość projektów wynosi 2.822.175,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 2.627.455,00 zł.