Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej Centrum, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, działającym w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510 z późn. zm.);
  3. Statutu Nowodworskiego Centrum Medycznego;

oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Centrum z uwagi na przedmiot i zakres jego działania.